กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 ก.ค. 2562 01:56 Admin @Plg2 แก้ไข หน้าแรก
7 ก.ค. 2562 23:51 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข หน้าแรก
7 ก.ค. 2562 23:50 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข หน้าแรก
7 ก.ค. 2562 23:49 Admin WACHIRAWIT YAONUN แนบ ประกาศนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(O38).pdf กับ upload
7 ก.ค. 2562 23:49 Admin WACHIRAWIT YAONUN แนบ ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน (O29).pdf กับ upload
7 ก.ค. 2562 23:49 Admin WACHIRAWIT YAONUN แนบ ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (O43).pdf กับ upload
7 ก.ค. 2562 23:49 Admin WACHIRAWIT YAONUN แนบ ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (O44).pdf กับ upload
7 ก.ค. 2562 23:48 Admin WACHIRAWIT YAONUN แนบ ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ(O48).pdf กับ upload
7 ก.ค. 2562 23:48 Admin WACHIRAWIT YAONUN แนบ ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O25).pdf กับ upload
7 ก.ค. 2562 23:48 Admin WACHIRAWIT YAONUN แนบ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร (O34).pdf กับ upload
7 ก.ค. 2562 23:48 Admin WACHIRAWIT YAONUN แนบ ประกาศการกำหนดมาตรการ กลไก การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม(O47).pdf กับ upload
5 ก.ค. 2562 00:44 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์ OBEC Line
5 ก.ค. 2562 00:42 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์ OBEC Line
5 ก.ค. 2562 00:40 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์ OBEC Line
5 ก.ค. 2562 00:33 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์ OBEC Line
5 ก.ค. 2562 00:33 Admin WACHIRAWIT YAONUN ลบ OBEClineupload
5 ก.ค. 2562 00:32 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์ OBEC Line
5 ก.ค. 2562 00:25 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข OBEClineupload
5 ก.ค. 2562 00:25 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข OBEClineupload
5 ก.ค. 2562 00:24 Admin WACHIRAWIT YAONUN สร้าง OBEClineupload
5 ก.ค. 2562 00:23 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์ OBEC Line
4 ก.ค. 2562 19:00 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข test
4 ก.ค. 2562 18:59 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข test
4 ก.ค. 2562 18:58 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข test
4 ก.ค. 2562 18:56 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข test

เก่ากว่า | ใหม่กว่า