กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 ก.ค. 2563 22:51 Admin @Plg2 แนบ บันทึกตกลงความร่วมมือพัฒนาสำนักงานของผู้บริหารระดับหน่วยงาน.pdf กับ upload
15 ก.ค. 2563 22:51 Admin @Plg2 แนบ นโยบายเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf กับ upload
15 ก.ค. 2563 22:50 Admin @Plg2 แนบ 9. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf กับ upload
15 ก.ค. 2563 22:50 Admin @Plg2 แนบ 8. มาตรการให้บริการ ของ สพป.พัทลุง เขต 2.pdf กับ upload
15 ก.ค. 2563 22:50 Admin @Plg2 แนบ 7. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน.pdf กับ upload
15 ก.ค. 2563 22:50 Admin @Plg2 แนบ 6. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf กับ upload
15 ก.ค. 2563 22:50 Admin @Plg2 แนบ 5. มาตรการป้องกันการขันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม.pdf กับ upload
15 ก.ค. 2563 22:50 Admin @Plg2 แนบ 4. มาตรการตรวจสอบการใช้่ดุลยพินิจ.pdf กับ upload
15 ก.ค. 2563 22:50 Admin @Plg2 แนบ 3. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร.pdf กับ upload
15 ก.ค. 2563 22:50 Admin @Plg2 แนบ 2. มาตรการป้องกันการรับสินบน คำสั่งติดตามตามมาตรการ.pdf กับ upload
15 ก.ค. 2563 22:49 Admin @Plg2 แนบ 1. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2562.pdf กับ upload
15 ก.ค. 2563 22:47 Admin @Plg2 นำออกไฟล์แนบ ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน (O29).pdf จาก upload
15 ก.ค. 2563 22:47 Admin @Plg2 นำออกไฟล์แนบ ประกาศมาตรฐานการให้บริการ สพป.พัทลุง เขต 2(O14).pdf จาก upload
15 ก.ค. 2563 22:47 Admin @Plg2 นำออกไฟล์แนบ ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (O43).pdf จาก upload
15 ก.ค. 2563 22:47 Admin @Plg2 นำออกไฟล์แนบ ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (O44).pdf จาก upload
15 ก.ค. 2563 22:47 Admin @Plg2 นำออกไฟล์แนบ ประกาศ มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย.pdf จาก upload
15 ก.ค. 2563 22:47 Admin @Plg2 นำออกไฟล์แนบ ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf จาก upload
15 ก.ค. 2563 22:47 Admin @Plg2 นำออกไฟล์แนบ ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf จาก upload
15 ก.ค. 2563 22:47 Admin @Plg2 นำออกไฟล์แนบ ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ(O48).pdf จาก upload
15 ก.ค. 2563 22:47 Admin @Plg2 นำออกไฟล์แนบ ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ.pdf จาก upload
15 ก.ค. 2563 22:47 Admin @Plg2 นำออกไฟล์แนบ ประกาศนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(O38).pdf จาก upload
15 ก.ค. 2563 22:47 Admin @Plg2 นำออกไฟล์แนบ ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O25).pdf จาก upload
15 ก.ค. 2563 22:47 Admin @Plg2 นำออกไฟล์แนบ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร (O34).pdf จาก upload
15 ก.ค. 2563 22:47 Admin @Plg2 นำออกไฟล์แนบ ประกาศเจตจำนงค์เขตสุจริต สพป.พัทลุง เขต 2.pdf จาก upload
15 ก.ค. 2563 22:47 Admin @Plg2 นำออกไฟล์แนบ ประกาศการกำหนดมาตรการ กลไก การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม(O47).pdf จาก upload

เก่ากว่า | ใหม่กว่า